Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési nyilatkozat

Vasas Csaba a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.vasascsaba.hu weboldalán.

Vasas Csaba fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Amennyiben kérdése van, kérem, írja meg nekem a info@vasascsaba.hu-címre vagy bármely elérhetőségem egyikére.

Vasas Csaba a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  2. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

2003 évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

  1. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • A szolgáltató weboldalának megnevezése :  www.vasascsaba.hu
  • A szolgáltató neve : Vasas Csaba
  • A szolgáltató elektromos levelezési címe : info@vasascsaba.hu
  • A szolgáltató levelezési címe : 1211. Budapest Táncsics Mihály utca 83. 9/98.
  • Telefonszáma : +36707016970

1 Definíciók

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2 A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉS JOGCÍME

Vasas Csaba tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett, önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉL LEVELEZÉSE

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a szolgáltató az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Hírlevélküldés: a Listamester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja.

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban „Adatkezelő”) Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8 mail: info@bithuszarok.hu

Vasas Csaba fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a Listamester online hírlevélküldő szolgáltatón keresztül érkező adatokra vonatkozóan:

Jelen szabályzat a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság által fejlesztett Listamester online hírlevélküldő szolgáltatón keresztül érkező személyes adatok védelmét és felhasználását szabályozza.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, HELYE

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő, modern technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes folyamatára kiterjedően. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá a technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles az adatokat díjmentesen visszaállítani.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási igényüket.

1.Hozzáférés a személyes adatokhoz
A felhasználó jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosult hozzáférést kapni a következőkhöz: mi az adatkezelés célja, milyen adatokat kezelünk, kinek továbbítottuk az adatait, meddig kezeljük az adatokat, milyen jogosultságok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben.

2.Helyesbítéshez való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

3.Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
– az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt az érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
– partnerünk tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

  1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha az érintett úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést. Ha jogalap nélkül kezelünk személyes adatot, törlés helyett a korlátozást is kérheti az érintett. Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

2.Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Érintett tiltakozhat a személyes adataik kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

3.Adathordozhatóság
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

.Automatizált döntéshozatal
A felhasználó jogosult tiltakozni az ellen, hogy alanya legyen kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;

Panasz benyújtása

A felhasználó az Infotörvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Engedélyezem” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Cookie (süti) szabályzat

Az EU 2009/136/CE rendelete és a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatom Önt, hogy a https://szabadonavilagban oldalon saját és harmadik féltől származó cookie-kat használ.

Az Ön hozzájárulása

Amennyiben nem tiltja le a cookie-k használatát, Ön elfogadja, hogy az oldalam böngészésével az oldal cookie-kat tároljon az eszközén. Amennyiben letiltja azokat, kérem, vegye figyelembe, hogy az oldalamon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás